Grad Beograd - Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti pčelarstva


Petak, 18. mart 2016.

Grad Beograd – Sekretarijat za privredu

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti pčelarstva na teritoriji grada Beograda za 2016. godinu

Na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Beograda za 2016. godinu, broj:3-120/16-GV od 11. februara 2016. godine i Zaključka gradonačelnika grada Beograda, broj 3-1791/16-G od 10. marta 2016. godine

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA

Sekretarijat za privredu

Uprava za poljoprivredu

objavljuje

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI PČELARSTVA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2016. GODINU

PREDMET JAVNOG POZIVA

Javnim pozivom uređuju se uslovi, način i kriterijumi dodele podsticajnih sredstava u oblasti pčelarstva na teritoriji grada Beograda za 2016. godinu (u daljem tekstu: podsticajna sredstva). Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku opreme za pčelarstvo i to:

- sedam košnica tipa „Dadant - Blatt″ (DB) ili tipa „Langstrot - Rut″(LR) sa pripadajućim ramovima;

- vrcaljka (ručna ili električna).

Podnosilac prijave može da konkuriše za dodelu podsticajnih sredstava samo za nabavku i postavljanje jedne vrste opreme, koja je predmet ovog javnog poziva.

PODNOSIOCI PRIJAVA

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice - nosilac ili član registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

OPŠTI USLOVI

Podnosilac prijave ima pravo na podsticajna sredstva ako ispunjava sledeće uslove:

- da ima prebivalište na teritoriji grada Beograda;

- da je nosilac ili član registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Beograda;

- da je katastarska parcela na kojoj će se postaviti sedam novih košnica (ili katastarska parcela na kojoj su već postavljene košnice za podnosioce prijava koji konkurišu za nabavku vrcaljke) na teritoriji grada Beograda i da je:

1. u vlasništvu podnosioca prijave ili;

2. u vlasništvu nosioca ili člana istog registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ili;

3. u zakupu od strane podnosioca prijave najmanje do 31.12.2021. godine;

- ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik poljoprivrednog zemljišta, potrebno je da poseduje overenu saglasnost vlasnika katastarske parcele kojom se dozvoljava postavljanje opreme koja je predmet javnog poziva;

- da ispunjava uslove gajenja pčela u stacioniranom pčelinjaku u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu gajenja i selidbe pčela, sadržini uverenja o transportu kao i o uslovima davanja saglasnosti da pčelari iz drugih zemalja mogu koristiti pčelinju pašu na teritoriji Republike Srbije („Sl. glasnik RS″ br.73/2010);

- podnosilac prijave koji konkuriše za nabavku vrcaljke potrebno je da ima najmanje pet košnica;

- da po bilo kom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za nabavku i postavljanje opreme, koja je predmet javnog poziva.

Ukoliko katastarska parcela na kojoj se postavlja oprema ima više vlasnika, potrebna je saglasnost svih suvlasnika.

Prilikom izbora korisnika bespovratnih podsticajnih sredstava prednost imaju samohrani roditelji i podnosioci prijava koji nisu koristili podsticajna sredstva u oblasti pčelarstva koja je dodeljivao grad Beograd.

VRSTE PRIHVATLjIVIH I NEPRIHVATLjIVIH TROŠKOVA

Prihvatljivi troškovi su troškovi nabavke opreme koja je predmet Javnog poziva, bez PDV-a (iznos 80% ali da ne prelazi maksimalno utvrđeni iznos finansijskih sredstava).

Maksimalni iznos podsticajnih sredstava iznosi 45.000,00 dinara.

Neprihvatljivi troškovi su: troškovi transporta, montaže, bankarski troškovi, troškovi jemstva i slične naknade, kupovina ili zakup zemljišta, polovna oprema i materijali, doprinosi u naturi (sopstveni rad i materijal podnosioca prijave), naknadni i nepredviđeni troškovi.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnosilac prijave dostavlja sledeća dokumenta:

1. obrazac prijave za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti pčelarstva na teritoriji grada Beograda za 2016.godinu;

2. obrazac izjave podnosioca prijave da po nekom drugom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za istu namenu;

3. obrazac izjave podnosioca prijave da je samohrani roditelj;

(navedeni obrasci mogu se preuzeti sa zvanične internet-stranice Grada Beograda www.beograd.rs ili u prostorijama Sekretarijata za privredu Gradske uprave Grada Beograda, Kraljice Marije 1/XVII, kancelarija 1713, svakog radnog dana od 9 do 15 časova)

4. fotokopija lične karte podnosioca prijave ili očitana lična karta ukoliko je sa čipom;

5. fotokopija potvrde o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava za 2016. godinu;

6. fotokopija izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava-podaci o poljoprivrednom gazdinstvu za 2016. godinu, sa podacima o članovima registrovanog poljoprivrednog gazdinstva;

7. fotokopija izvoda iz katastra nepokretnosti sa podacima o vlasništvu, teretima i ograničenjima za sve katastarske parcele koje su predmet prijave, ne stariji od šest meseci;

8. original ili overena fotokopija ugovora o zakupu katastarske parcele zaključen najmanje do 31.12.2021. godine (fotokopija ugovora mora biti overena u sudu, opštini ili kod notara);

9. original ili overena fotokopija saglasnost vlasnika - suvlasnika katastarske parcele kojom se dozvoljava postavljanje opreme koja je predmet ovog javnog poziva (saglasnost mora biti overena u sudu, opštini ili kod notara);

10. originalni predračun sa specifikacijom opreme, iskazanim jediničnim cenama za pojedinačne elemente opreme, koja je predmet prijave, u dinarskom iznosu, sa iskazanom opcijom važenja predračuna minimum 90 dana, izdat od dobavljača opreme.

Podnosilac prijave mora dostaviti isključivo predračun. Ponuda dobavljača neće biti prihvaćena.

Podnosilac prijave koji je samohrani roditelj pored napred navedenih dokumenata dostavlja i fotokopije dokaza o statusu samohranog roditelja: pravosnažnu presudu o razvodu braka, izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, izvod iz matične knjige rođenih za decu, potvrdu o redovnom školovanju dece do 26 godina.

Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova zadržava pravo da pored navedenih dokumenata zatraži od podnosioca prijave da dostavi i druga dokumenta i dokaze relevantne za odlučivanje.

U okviru istog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, za dodelu podsticajnih sredstava, može da konkuriše samo jedan podnosilac prijave.

Prijava i priložena dokumentacija ne vraća se podnosiocu prijave.

KRITERIJUMI RANGIRANjA

Kriterijumi rangiranja podnosioca zaheva

Redni broj Tip kriterijuma za izbor Bodovi

1. Podnosilac zahteva je samohrani roditelj 30

2. Da se nalazi u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje 20

3. Podnosilac zahteva je lice mlađe od 40 godina 10

Izbor liste kandidata vrši će se na osnovu broja bodova a do utroška raspoloživih sredstava. Ako dva ili više podnosioca prijave imaju isti broj bodova prednost će imati podnosilac prijave koji je ranije podneo prijavu odnosno kompletirao dokumentaciju.

POSTUPAK SPROVOĐENjA JAVNOG POZIVA

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova i dodelu podsticajnih sredstava u oblasti pčelarstva (u daljem tekstu: Komisija), na osnovu priložene dokumentacije i nultog pregleda koji vrše predstavnici Sekretarijata za privredu, a kojim se proveravaju podaci iz prijave.

Podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu broja bodova, redosleda podnetih prijava, a do utroška raspoloživih sredstava.

Komisija utvrđuje Listu podnosilaca prijava i donosi predlog Odluke o dodeli podsticajnih sredstava a sekretar Sekretarijata za privredu donosi Odluku o dodeli podsticajnih sredstava. Na osnovu donete Odluke o dodeli podsticajnih sredstava, gradonačelnik grada Beograda daje saglasnost na Odluku o dodeli podsticajnih sredstava. Nakon dobijanja saglasnosti gradonačelnika na Odluku o dodeli podsticajnih sredstava, sekretar Sekretarijata za privredu zaključuje sa korisnikom podsticajnih sredstava ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.

U slučaju da korisnik sredstava odustane od dodeljenih podsticajnih sredstava ili mu je iz drugih razloga onemogućeno da ih realizuje, dužan je da pisanim putem obavesti Sekretarijat za privredu o svom odustajanju.

OBAVEZE KORISNIKA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Korisnik podsticajnih sredstava je dužan da:

- zaključi ugovor sa izabranim dobavljačem opreme;

- opremu koja je predmet ovog javnog poziva, za koju su mu dodeljena podsticajna sredstva, ne otuđi i ne daje drugim licima u zakup u roku od pet godina od dana isplate podsticajnih sredstava;

- svu dokumentaciju koja se odnosi na isplatu podsticajnih sredstava čuva najmanje pet godina od dana isplate podsticajnih sredstava;

- na zahtev Sekretarijata za privredu dostavi podatke u vezi sa proizvodnjom i plasmanom proizvoda proizvedenih uz korišćenje opreme koja je nabavljena u postupku ovog javnog poziva u cilju analize uspeha realizovane mere podrške u pčelarstvu.

Sekretarijat za privredu će u roku od pet godina od dana isplate podsticajnih sredstava neposrednim uvidom vršiti proveru namenskog korišćenja opreme za čiju nabavku su dodeljena podsticajna sredstva.

ISPLATA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Podsticajna sredstva isplaćuju se kada korisnik sredstava

- izvrši nabavku i postavi opremu;

- dostavi primerak ugovora zaključenog sa izabranim dobavljačem kojim se regulišu međusobna prava i obaveze;

- dostavi račun i otpremnicu o izvršenoj nabavci i postavljanju opreme (račun mora biti identičan predračunu po iznosu, specifikaciji i dobavljaču opreme)

- dostavi dokaz o izvršenoj uplati njegovog dela iznosa prihvatljivih troškova izabranom dobavljaču opreme;

- kada predstavnici Sekretarijata za privredu izvrše kontrolu postavljene opreme.

NAČIN I ROKOVI PODNOŠENjA PRIJAVA

Obrasci prijave i izjave su dostupni i mogu se preuzeti sa internet prezentacije grada Beograda www.beograd.rs ili u prostorijama Sekretarijata za privredu, Gradske uprave grada Beograda, Kraljice Marije 1/XVII, kancelarija 1713, svakog radnog dana od 9 do 15 sati. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefone broj 011/715-7402, 011/715-7399 i 011/715-7398.

Prijave se moraju dostaviti u zapečaćenoj koverti i to:

preporučenom poštom na adresu Gradske uprave grada Beograda, Sekretarijat za privredu, Kraljice Marije 1/XVII, Beograd ili

- ličnom dostavom na pisarnicu Gradske uprave grada Beograda na adresu: Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za privredu, Kraljice Marije 1/XVII, Beograd, šalter broj 3.

Podnosilac prijave će dobiti dokaz o prijemu.

Koverat na prednjoj strani mora da sadrži naznaku „JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVE ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI PČELARSTVA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2016. GODINU - „NE OTVARATI”, a na poleđini koverte ime, prezime i adresu podnosioca prijave.

Koverat treba da sadrži popunjenu prijavu sa pratećom dokumentacijom.

Rok za podnošenje prijava na šalteru 3 pisarnice Gradske uprave je 15. april 2016. godine do 15 časova.

Prijave podnete preporučenom pošiljkom predate pošti najkasnije do 15. aprila 2016. godine smatraće se blagovremenim.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave poslate na drugi način (npr. faksom ili e-mailom) ili dostavljene na druge adrese, neće se razmatrati.

Više na GRAD BEOGRAD

#Subvencija

 Isporuka

Besplatna isporuka za Beograd u roku od 48h. Rok isporuke

za personalizovane porudžbine do 10 radnih dana.

Troškovi isporuke za ostale gradove prema cenovniku:

Troškovi i rokovi isporuke.
 

2015 - 2020 © B Honey, Београд

  • B Honey Facebook
  • Grey Instagram Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey YouTube Icon